Podmínky ochrany osobních údajů

Prostřednictvím tohoto informačního memoranda Vás chceme seznámit se základními informacemi, které se Váží ke zpracování osobních údajů ve společnosti Telegraph Hub s.r.o., sídlem Jungmannova 802/3, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 08326631, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 79166 (dále jen „TELEGRAPH“ a „Správce“) a se zásadami, jimiž se takové zpracování řídí. TELGRAPH vystupuje v právních vztazích s Vámi, ať již jste nebo nejste naším klientem, jako správce osobních údajů. Cílem informačního memoranda je, seznámit Vás s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů osobní údaje získáváme, jaká práva můžete vůči TELEGRAPH v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů uplatnit a jakým způsobem tak můžete učinit.

Dále Vás tímto ujišťujeme, že při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a doprovodným zákon č. 111/2019 Sb..

 • ⦁  Účel zpracování osobních údajů

 • ⦁  TELEGRAPH jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro účely zajištění své

  hlavní činnosti tedy provoz nekomerční galerie současného umění (Telegraph Gallery), rezidenčního uměleckého ateliéru, coworkgingového prostoru (Telegraph Hub), kavárny (Telegraph Cafe) a workshopového centra (Telegraph Lounge) a s tím související činnosti jako je zejména ostraha objektu a obchodní činnost. TELEGRAPH zpracovává o výše uvedených osobách pouze ty údaje, které ji tyto osoby poskytly samy nebo je poskytly prostřednictvím svých zástupců, nebo které TELEGRAPH získal z veřejných seznamů nebo které byly oprávněně získány jiným způsobem, např. od obchodních partnerů.

 • ⦁  Právní základ zpracování osobních údajů

 • ⦁  Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • ⦁  pro splnění právních povinností, které se na TELEGRAPH vztahují,

  • ⦁  pro splnění smlouvy mezi TELEGRAPH a subjekty těchto osobních údajů (např. vstup do

   Telegraph Gallery, Telegraph Hub, Telegraph Loundge, dodávky zboží atp.),

  • ⦁  pro ochranu práv a oprávněných zájmů TELEGRAPH, jako je ochrana osob a majetku

   TELEGRAPH, ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů),

  • ⦁  ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný

   a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti

   udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 • ⦁  Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedených účelů

  zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené platnými právními předpisy. Z důvodu oprávněného zájmu TELEGRAPH budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, kdy jsou Subjekt osobních údajů (dále jen „SOU“) nebo TELEGRAPH oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky vzešlé z jednání o uzavření smlouvy a z vlastního smluvního vztahu tj. s přihlédnutím k promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 • ⦁  Účely zpracování osobních údajů

 • ⦁  Důvodem pro zpracování osobních údajů je především plnění smluvních a zákonných povinností

  TELEGRAPH a dále snaha o poskytování co nejlepších služeb klientům a zajištění vzájemné komunikace mezi SOU a TELEGRAPH, konkrétně:

  • ⦁  jednání o uzavření smlouvy, uzavření smlouvy a plnění smlouvy na základě právního základu plnění smlouvy;

  • ⦁  uplatnění a ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy a ze smluvního

1

vztahu vzešlých na základě právního základu oprávněný zájem;

 • ⦁  ochrany majetku TELEGRAPH, a ochrany osob na základě právního základu oprávněný

  zájem;

 • ⦁  přímého marketingu na základě právního základu oprávněný zájem.

 • ⦁  TELEGRAPH je tedy oprávněn zpracovávat osobní údaje SOÚ za těmito účely i bez jeho souhlasu, a to na základě své právní povinnosti tak činit, z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro plnění smlouvy mezi klientem a TELEGRAPH anebo z důvodu existence oprávněného zájmu TELEGRAPH.

 • ⦁  Poskytnutí osobních údajů může být v závislosti na poskytnutých údajích zákonným nebo smluvním požadavkem. Důsledkem neposkytnutí údajů nezbytných pro navázání smluvního vztahu je nemožnost uzavření příslušné smlouvy.

 • ⦁  Osobní údaje, na které není možno vztáhnout právní základ plnění právní povinnosti a/nebo plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, budou zpracovávány pouze na základě Souhlasu s tímto zpracováním, uděleným SOU společnosti TELEGRAPH.

 • ⦁  Zpracování osobních údajů je prováděno primárně Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou ve vyjmenovaných případech zpracovávat i dále uvedení zpracovatelé, kteří jsou vázání při ochraně osobních údajů Zpracovatelskou smlouvou. Konkrétně jde o společnosti:

  • ⦁  zpracovatel video a fotografického materiálu z akcí pořádaných TELEGRAPH v místě podnikání TELEGRAPH;

  • ⦁  zpracovatel dat získaných prostřednictvím webové prezentace a profilů na sociálních sítích Facebook a Instagram.

 • ⦁  PRÁVA SOÚ

 • ⦁  Ve smyslu obsahu Nařízení máte, jako subjekt osobních údajů, právo na výkon následujících práv:

  • ⦁  Právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, což znamená získat od TELEGRAPH informaci jaké osobní údaje o Vás, a na základě jakého právního základu, TELEGRAPH zpracovává a případně obdržet jejich kopii,

  • ⦁  Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že máte právo na to, aby TELEGRAPH opravil nepřesné údaje, které se týkají Vás a aby případně tato data doplnil,

  • ⦁  Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že máte právo, aby Vaše osobní údaje TELEGRAPH vymazal, a to pokud jsou splněny následující předpoklady:

   • ⦁  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo

    jinak zpracovávány;

   • ⦁  odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány;

   • ⦁  neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;

   • ⦁  Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

   • ⦁  je právní povinností TELEGRAPH osobní údaje vymazat.
    Právo na výmaz se neuplatní, pokud jsou osobní údaje pro TELEGRAPH nezbytně nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo je právní povinností TELEGRAPH osobní údaje zpracovávat.

  • ⦁  Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, kdy popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu, než TELEGRAPH tyto skutečnosti ověří, nebo v případě protiprávního zpracování, nebo v případě, kdy TELEGRAPH osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování a rovněž v případě, kdy jste podali námitku týkající se údajů, které o Vás TELEGRAPH zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to po dobu ověření oprávněnosti takového zpracování;

  • ⦁  Právo na námitku proti zpracování osobních údajů a to v případě zpracování osobních údajů pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů TELEGRAPH s tím, že je nutno uvést důvody týkající se Vaší konkrétní situace;

page2image860767584 page2image860767872 page2image860768160 page2image855700064page2image855700352

2

Právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), které máte v případě, že:

 • ⦁  v případě podezření, že TELEGRAPH zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s

  právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo;

 • ⦁  nevyhoví-li TELEGRAPH některému z Vašich výše uvedených práv.

 • ⦁  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SOÚ

  • ⦁  Práva dle tohoto dokumentu můžete uplatnit následujícími způsoby:

   • ⦁  Osobním podáním v sídle společnosti TELEGRAPH u pracovníka recepce. Nutným dokladem prokazujícím totožnost žadatele je v tomto případě platný občanský průkaz nebo cestovní pas;

   • ⦁  Listovní zásilkou obsahující vyplněný formulář stažený z webových stránek TELEGRAPH (http://www.telegraph/ochrana-soukromi-a-soubory-cookies/), a opatřené ověřeným podpisem žadatele;

   • ⦁  Elektronicky prostřednictvím zprávy obsahující vyplněný formulář stažený z webových stránek TELEGRAPH (http://www.telegraph/ochrana-soukromi-a-soubory- cookies/) zaslané systémem datových schránek do datové schránky TELEGRAPH (ID datové schránky x2c85pg);

   • ⦁  Elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy, jejíž přílohou bude vyplněný vzorový formulář stažený z webových stránek TELEGRAPH (http://www.telegraph/ochrana-soukromi-a-soubory-cookies/) a opatřené elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslanou na e-mailovou adresu gdpr@telegraph.cz.

  • ⦁  Vezměte, prosím, na vědomí, že na žádosti doručené jiným způsobem než je uvedené v čl. 5.1, nebude ze strany TELEGRAPH brán zřetel a to zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.

  • ⦁  Výkon práv specifikovaných v čl. 4.1 je poskytován zdarma s výjimkou situace, kdy odpovědná osoba v TELEGRAPH vyhodnotí žádost SOÚ jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, což může nastat zejména v případě, je-li žádost o výkon týchž práv týmž SOÚ podána opakovaně v krátkém časovém období nebo vykazuje prvky šikanózního jednání. V takovém případě má TELEGRAPH oprávnění uložit za zpracování žádosti zákazníka přiměřený poplatek, o čemž Vás bude předem informovat anebo TELEGRAPH Vaší žádosti odmítne vyhovět s příslušným vysvětlením.

 • ⦁  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Ochrana osobních údajů

 • ⦁  Osobní údaje jsou chráněny systémem bezpečnostních opatření technického i organizačního

  charakteru, jež jsou pravidelně kontrolovány, vyhodnocovány a aktualizovány. TELEGRAPH zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením nebo možným zneužitím a jejich zabezpečení v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy stejný přístup vyžaduje i od všech svých zpracovatelů.

 • ⦁  Všichni zaměstnanci přicházející do styku s osobními údaji jsou vázáni povinností mlčenlivosti, jež trvá i po skončení pracovního poměru.